Ontvang onze aanbiedingen en informatie over onze nieuwe producten:  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

menu

Woordenlijst chemische producten

Voorzorgsmaatregelen

H222-H229 Zeer licht ontvlambare tot extreem ontvlambare aerosol.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H227 Brandbare vloeistof

H228 Ontvlambare vaste stof.

H242 Brandgevaar bij verwarming.

H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.

H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H303 Kan gevaarlijk zijn bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H313 Kan schadelijk zijn bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H316 Veroorzaakt lichte huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H320 Veroorzaakt oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H333 Kan schadelijk zijn bij inademing

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H401 Giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bijkomende informatie

5178017 : Bevat ammoniak, oppervlakte-actieve stof (gedeeltelijk additief).

5733357/ 7169352/ 3087210 : EUH 202 Cyanoacrylate. Gevaar. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen. Uit het bereik van kinderen houden.

1679323 : EUH 208 Bevat Dodecyl Benzene Sulfonate, Sodium Salt, D-limonene, Sinaasappelzoetolie, B-Pinene, Sinaasappelolie Terpenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.

7847353/ 7846355/ 4125316 : EUH 208 Bevat Citronellol, Geraniol, Citronellal. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2901213/ 2234417 : EUH 208 Bevat CMIT/MIT. Kan een allergische reactie veroorzaken

1953314 : EUH031 Laat een giftig gas vrij wanneer het in aanraking komt met een zuur. EUH 206 – Opgelet! Niet gebruiken in combinatie met andere producten. Kan gevaarlijke gassen vrijgeven (chloor).

7466014/ 5246350/ 5304258 : EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

3090214 : EUH208 Bevat 2-butanone-oxime, Ethyl methyl ketoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken.

9963224 : EUH208 Bevat (subtilisin; Amylase A). Kan een allergische reactie veroorzaken.

0667212 : EUH208 Bevat Benzisothiazolinone, Benzyl salicylate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1590173/ 1591171 : EUH208 Bevat enzymen en levende organische gewassen, BENZISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5021316 / 7151350 : EUH208 Bevat Permethrin (ISO) Kan een allergische reactie veroorzaken.

5698014 : EUH208 Bevat (subtilisin; Amylase A). Kan een allergische reactie veroorzaken.

7153356 : EUH208 Bevat Citrus Medica Limonum schiluittrekstel. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3411352 : EUH208 Bevat Geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3871217/ 5217112 : EUH208 Bevat parfums. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5297312/ 5298310/ 3270410 : EUH210 De beroepsveiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar op aanvraag.

7604317 : EUH401 Om risico’s voor mens en milieu te vermijden, breng in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.

1078427/1080423 : EUH208 Bevat Methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

0784454: EUH 208: Bevat (-)-Pin-2(10)-ene, Pin-(2)3-ene, Vanillin, D-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

0767459: EUH 208 Bevat BENZISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1086420: EUH 208 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3266418: EUH 208 Bevat LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT, Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1354455/1355452: EUH 208 Bevat < 5% METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfums, Hexyl cinnam-aldehyd, Benzylsalicylate, limoneen, Coumarin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2942415 : Bevat 2-aminoethanol, Potassium hydroxide.

1990456 : Bevat: Coumarine, D- limoneen, citronellol, iso-methyle-ionone, geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

6500359 : EUH205 : Bevat epoxydische verbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

9662313 : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

9067356 : Bevat Thiourea, Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether.

1327113 : Bevat Disodium Metasilicate

1137157 : Bevat Sodium Dodecyl Sulphate

0560458 : Bevat 601-029-00-7 DIPENTENE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1434117 : Bevat d- limoneen, beta-pinene, Gamma terpinène, Myrcene, Alpha-Pinene.

1227198 : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1426121 : EUH 208 : Bevat eucalyptus radiata oil, eucalyptus globulus oil, petitgrain orange oil, pine needle oil, lemon oil, rosemary oil, camphor oil white, cajeput oil, lavandin oil grosso, spearmint oil. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1651116 : Bevat Sodium Percarbonate

7394018 : EUH 208 : Bevat 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle, perméthrine (ISO) (52645-53-1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

1679119 : EUH208 : Bevat Methyl Cedryl Ketone, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Citronella Java, Citronellal, Eucalyptus Globulus Oil, citral, Pine oil, limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1375153 : EUH 208 Bevat Sebaçate de bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle), sebacate de methyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-piperidyle. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1678119/1679117 : Bevat Geranyl acetate : Kan een allergische reactie veroorzaken.

1801117: EUH208: Bevat (R )-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5), citral (5392-40-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

1960111: EUH208: Bevat Methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

7385016 : EUH208: Bevat limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2154110 : Bevat Geranyl acetate. Kan een allergische reactie veroorzaken.

0557314: EUH 208 : Bevat 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de mphénoxybenzyle; permethrine (ISO). Kann een allergische reactie veroorzaken.

1783158/1784156 : EUH 208 : Bevat Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1833151 : EUH208: Bevat triisobutylphosphat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1781152 : EUH066 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 : Bevat [VAR]. Kann een allergische reactie veroorzaken.

1783158 : EUH 208 : Bevat Benzisothiazolinone : Kan een allergische reactie veroorzaken.

1945153 : Bevat 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIEN -1- OLO 1,2-BENZOPYRONE ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE: Kan een allergische reactie veroorzaken. 6-OCTEN-1-OL,3,7-DIMETHYL : Kan een allergische reactie veroorzaken. 3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIENAL : Kan een allergische reactie veroorzaken. (1S)2,6,6,-TRIMETHYLBICYCLO-2-HEPTENE: Kan een allergische reactie veroorzaken. 1,8(9)P-MENTHADIENE: Kan een allergische reactie veroorzaken.

2342350 : Bevat amylase, alpha-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3576121 : EUH208 : Bevat 4-isopropenyl-1-methylcyclohexene (limonene). Kan een allergische reactie veroorzaken.

3562121 : Bevat : Etyl alcohol, d-limonene, Citral, beta-Pinene, Linalool, Dimethyl sulphide.

4127114 : Bevat < 5%, Anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums. Bevat conservative BENZISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE.

4368114 : Bevat thiophosphate de S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridine-3(2H)-yl)methyle] en O,Odimethyle. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2244150 : EUH208 Bevat limoneen (5989-27-5), GERANIOL (106-24-1), CITRAL(5392-40-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

4382115 : Bevat benzyl benzoate, terpene en terpenoïde sinaasappelolie.

4384111 : Bevat Vanillin, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- p-cresol, butylated hydroxytoluene, alpha-isomethylionone, citral, geraniol, citronellol.

2204121 : Bevat : limoneen, Geraniol, Benzisothiazolinone : Kan een allergische reactie veroorzaken.

2342350 : Bevat Amylase, alpha-. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5703111 : Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige mensen. Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten. Hoge dampconcentraties kunnen de ogen en het ademhalingssysteem irriteren en hebben een verdovend effect.

5535117 : EUH210 De beroepsveiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar op aanvraag.

2737153 : EUH208 : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

4382115 : Bevat Benzylalcohol natriumbenzoaat, terpenen en terpenen van sinaasappelolie.

4384111 : Bevat Vanilline, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- p-cresol, Hydroxy-butyl tolueen, Alfa-isomethylionone, citral, geraniol, citronellol.

6075113 : EUH208 Bevat Methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5255120: Bevat benzeensulfonzuur, alkylderivaten in C10-13, natriumzouten; sulfonzuren, C14-C16 alkeen, natriumzouten. Bevat lemonellol: Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 30% en meer anionogene oppervlakteactieve stoffen. Het product kan ook bevatten: Parfums (Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citral)

8513012: EUH208: Bevat triisobutylfosfaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5535117: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2737153: EUH208: Bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on (2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2204121: Bevat Limoneen, Geraniol, Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5255120: Bevat benzeensulfonzuur, C10-13 alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-C16 alkeen, natriumzouten. Bevat citronellol: Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 30% en meer anionogene oppervlakteactieve stoffen. Het product bevat ook: Parfums (Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citral)

5257126: Bevat benzeensulfonzuur, C10-13 alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-C16 alkeen, natriumzouten. Bevat 30% en meer anionogene oppervlakteactieve stoffen. Het product bevat ook: Parfums (Coumarin, Eugenol)

2837151: EUH208: Bevat (R) -p-mentha-1,8-dieen (5989-27-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

2893154/2894152: EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar

6075113: EUH 208: Bevat Methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

6085120: EUH208 Bevat EUCALYPTOL. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208 Bevat 2-methylundecanal. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208 Bevat 3,7-dimethyloctan-3-ol. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208 Bevat LINALOOL. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208 Bevat 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAAT. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten, sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy en C14-16-alkeen, natriumzouten.

3225158: Bevat: d-limoneen, p-Mentha-1,4-dieen, Pinenes, Myrcene

3226156: Bevat: d-Limoneen, Citral, p-Mentha-1,4-dieen, Pinenes, Myrcene, linalool

3227154: Bevat: d-limoneen, linalool, linalyl acetaat, delta-3-Carene, Myrcene, alpha-Pinene

3198157: Bevat 3,7-Dimethyl Octa-1,6-dieen-3-yl Acetaat, Kamfer, Citronellol, Coumarin, d-Limoneen, Eucalyptol, Linalool, L-Menthan-3-on, Musk keton

3221157: Bevat Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isotiazoline-3-on [EG-nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isotiazoline-3-on [EG-nr. 220-239-6] (3: 1), Isopropanol

2837151: EUH208: Bevat (R) -p-mentha-1,8-dieen (5989-27-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

6031116: Bevat natrium Laureth-3 sulfaat; cocamineoxide

3847126: EUH208 - Bevat 2-hydroxy-alpha, alpha, 4-trimethylcyclohexanemethanol, citronellol, cineol. Kan een allergische reactie veroorzaken

4384111: Bevat Vanilline, 2- (2H-benzotriazol-2-yl) -p-cresol, hydroxybutyltolueen, alfa-isomethylionon, citral, geraniol, citronellol.

4382115: Bevat benzylbenzoaat, terpenen en terpenoïden van sinaasappelolie.

3018116: Bevat 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3829116: Bevat (OH) ISOHEXYL-3-CYCLOHEXENCARBOXALDEHYDE, Citronellol, Methylcyclomyrceton, alfa-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: parfum (benzylalcohol, geraniol, alfa-isomethylionon, limoneen, linalool)

3323128: Bevat Citronellol, Amyl cinnamal, Geraniol, (R) -p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

3325123: Bevat Citral, (R) -p-mentha-1,8-dieen, Geraniol, pin-2 (3) -ene. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

4368114: Bevat S - [(6-chloor-2-oxooxazolo [4,5-b] pyridine-3 (2H) -yl) methylthiofosfaat en O, Odimethyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2217156: Bevat koolwaterstoffen, C9-C10, N-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen met minder dan 2% aromaten. Bevat: 15% of meer, maar minder dan 30%: Alifatische koolwaterstoffen; minder 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5% parfum, bevat benzisothiazolinon, methylisothiazolinon.

4384111: Bevat Vanilline, 2- (2H-benzotriazol-2-yl) -p-cresol, hydroxybutyltolueen, alfa-isomethylionon, citral, geraniol, citronellol.

4993119: Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-4-isothiazoline-3-on [Nr. EC 247-500-7] en 2-methyl-4-isothiazoline-3-on [nr. EC 220-239-6] (3: 1); Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [Nr. EC 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [Nr. EC 220-239-6] (3: 1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

4995114: EUH 208: Bevat (R) -p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

5519111: Bevat: 1,2-BENZOPYRONE; 6-octeen-1-ol, 3,7-dimethyl; ACETATO P-T-BUT-CICLOEXILE; 4- (2,6,6-TRIMETHYL-2-CYCLOHEXEN-1-YL) -3-METHYL-3-BUTEN-2-ONE (HOOFDCOMPONENT); 2-pentyl-3-fenyl-2-propeen-1-al; 3,7-2,6-DIMETHYL-OCTADIAN -1- OLO; 2-PROPENOÏNEZUUR: Kan een allergische reactie veroorzaken.

2587152: EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

5703111: Kan oogirritatie veroorzaken bij gevoelige personen. Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten. Hoge dampconcentraties kunnen de ogen en de luchtwegen irriteren en een verdovende werking hebben.

3010154/3011152: Bevat Allium Sativum poeder. Bevat Lavandula Hybrida Extrakt < 1%

3131158/3142155: EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

6373128/6074124: EUH 208: Bevat (subtilisin, Amylase). Kan een allergische reactie veroorzaken.

7212111: Bevat: Isopropylalcohol, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-4-isotiazoline-3-on [E C nr. 247-500-7] en 2-methyl-4-isotiazoline-3-on [E C nr. 220-239-6] (3: 1), gepolyethoxyleerde alcohol in wateroplossing. Bevat (EG-verordening 648/2004): < 5% geur, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, citral, limoneen

2204121: Bevat limoneen, geraniol, benzisothiazolinone; kan een allergische reactie veroorzaken

7329113 : EUH208 : Bevat 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol, mengsel van 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1); Mix of : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazole-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). kan een allergische reactie veroorzaken.

7335110 : Bevat mengsel van:5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] en 2-metil-4-isotiazolin-3-one [EC no. 220-239-6](3:1), Isopropanol

7201114 : Bevat : Eucalyptus globulus bladolie: Kan een allergische reactie veroorzaken.

7327117 : Bevat oranje extract. Kan een allergische reactie veroorzaken.

7393119 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij gevoelige personen.

7331119 : Bevat een mengsel van: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]; en 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1);

6967129 : EUH 208 : Bevat PERMETHRINE (ISO). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH208 : Bevat METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

8772113 : EUH208 : Bevat: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one et 2- metil-2H –isotiazol-3- one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bovenkant van de pagina