Samenvatting van de gebruikswaarschuwingen
en bijkomende product informatie.

 1. Gebruikswaarschuwingen
 2. Bijkomende product informatie

 • Voorzorgsmaatregelen

  H222-H229 Zeer licht ontvlambare tot extreem ontvlambare aerosol.
  H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  H228 Ontvlambare vaste stof.
  H242 Brandgevaar bij verwarming.
  H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
  H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
  H301 Giftig bij inslikken.
  H302 Schadelijk bij inslikken.
  H303 Kan gevaarlijk zijn bij inslikken.
  H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  H312 Schadelijk bij contact met de huid.
  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H320 Veroorzaakt oogirritatie.
  H332 Schadelijk bij inademing.
  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  R10 Ontvlambaar.
  R36 Irriterend voor de ogen.
  R43 Kan sensibilisering veroorzaken bij huidcontact.
  R50 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
  R67 Dampen kunnen slaperigheid enn duizeligheid veroorzaken.
  R50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen op het aquatisch leven.
  R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen op het aquatisch leven.
  R65 Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken.

   
 • Bijkomende informatie

  5178017 : Bevat ammoniak, oppervlakte-actieve stof (gedeeltelijk additief).
  5733357/ 7169352/ 3087210 : EUH 202 Cyanoacrylate. Gevaar. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en ogen. Uit het bereik van kinderen houden.
  1679323 : EUH 208 Bevat Dodecyl Benzene Sulfonate, Sodium Salt, D-limonene, Sinaasappelzoetolie, B-Pinene, Sinaasappelolie Terpenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  7847353/ 7846355/ 4125316 : EUH 208 Bevat Citronellol, Geraniol, Citronellal. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  2901213/ 2234417 : EUH 208 Bevat CMIT/MIT. Kan een allergische reactie veroorzaken
  1953314 : EUH031 Laat een giftig gas vrij wanneer het in aanraking komt met een zuur. EUH 206 – Opgelet! Niet gebruiken in combinatie met andere producten. Kan gevaarlijke gassen vrijgeven (chloor).
  7466014/ 5246350/ 5304258 : EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
  3090214 : EUH208 Bevat 2-butanone-oxime, Ethyl methyl ketoxime. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  9963224 : EUH208 Bevat (subtilisin; Amylase A). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  0667212 : EUH208 Bevat Benzisothiazolinone, Benzyl salicylate. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1590173/ 1591171 : EUH208 Bevat enzymen en levende organische gewassen, BENZISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  5021316 / 7151350 : EUH208 Bevat Permethrin (ISO) Kan een allergische reactie veroorzaken.
  5698014 : EUH208 Bevat (subtilisin; Amylase A). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  7153356 : EUH208 Bevat Citrus Medica Limonum schiluittrekstel. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  3411352 : EUH208 Bevat Geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  3871217/ 5217112 : EUH208 Bevat parfums. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  5297312/ 5298310/ 3270410 : EUH210 De beroepsveiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar op aanvraag.
  7604317 : EUH401 Om risico’s voor mens en milieu te vermijden, breng in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.
  1078427/1080423 : EUH208 Bevat Methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  0784454: EUH 208: Bevat (-)-Pin-2(10)-ene, Pin-(2)3-ene, Vanillin, D-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  0767459: EUH 208 Bevat BENZISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1086420: EUH 208 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  3266418: EUH 208 Bevat LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT, Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1354455/1355452: EUH 208 Bevat < 5% METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, perfumes, Hexyl cinnam-aldehyd, Benzylsalicylate, Limonene, Coumarin. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  2942415 : Bevat 2-aminoethanol, Potassium hydroxide.
  1990456 : Bevat: Coumarine, D-Limonène, citronellol, iso-méthyle-ionone, géraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  6500359 : EUH205 : Bevat epoxydische verbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  9662313 : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  9067356 : Bevat Thiourea, Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether.
  1327113 : Bevat Disodium Metasilicate.
  1137157 : Bevat Sodium Dodecyl Sulphate.
  0560458 : Bevat 601-029-00-7 DIPENTENE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1434117 : Bevat d-Limonene, beta-pinene, Gamma terpinène, Myrcene, Alpha-Pinene.
  1227198 : Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1426121 : EUH 208 : Bevat eucalyptus radiata oil, eucalyptus globulus oil, petitgrain orange oil, pine needle oil, lemon oil, rosemary oil, camphor oil white, cajeput oil, lavandin oil grosso, spearmint oil. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1651116 : Bevat Sodium Percarbonate
  7394018 : EUH 208 : Bevat 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle, perméthrine (ISO) (52645-53-1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1679119 : EUH208 : Bevat Methyl Cedryl Ketone, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Citronella Java, Citronellal, Eucalyptus Globulus Oil, citral, Pine oil, Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1375153 : EUH 208 Bevat Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), sébaçate de méthyle et de 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1678119/1679117 : EUH 208 : Bevat Methyl Cedryl Ketone, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Citronella Java, Citronellal, Eucalyptus Globulus Oil, citral, Pine oil, Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1801117: EUH208: Bevat (R )-p-mentha-1,8-diène (5989-27-5), citral (5392-40-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

   
 • Kies uw land: